سلامت جسمی و بهبود سطح انرژی

سطح یک: برنامه ریزی سریع و قدرتمند ناخودآگاه

 • هر سلول از بدن شما فوق العاده قوی و هوشمند است
 • تمام اعضای بدنتان در هماهنگی بیشتری قرار میگیرند
 • من همواره به سلامتم بهای بیشتری میدهم
 • بزرگترین داروخانه مغز شماست و از شما مراقبت میکند
 • سلولهای شما در بهترین شکل ممکن در حال کارند
 • من در جسمم عشق و انرژی الهی را انتشار میدهم
 • سلامتی و نشاط در وجودتان همواره یشتروبیشتر میشود
 • ذهن شما دائما بدنتان را به سلامتی بیشتر سوق میدهد
 • سیستم ایمنی بدنم همیشه سلامتم را تضمین میکند
 • شما همواره در بدنتان احساس راحتی و سلامتی میکنید
 • تمام هورمونها در بهترین شکل در حال تولید هستند
 • شما بهترین نوع تغذیه را به جسم خود وارد میکنید
 • تنفس شما باعث گسترش سلامتی در جسمتان میشود
 • سطح شادی و آرامش من دائما افزایش میابد
 • شما بهترین زمان استراحت را برای نوسازی بدنتان دارید
 • سلولهای شما در بهترین شکل ممکن در حال کارند
 • من در جسمم عشق و انرژی الهی را انتشار میدهم
 • سلامتی و نشاط در وجودتان همواره یشتروبیشتر میشود
 • ذهن شما دائما بدنتان را به سلامتی بیشتر سوق میدهد
 • سیستم ایمنی بدنم همیشه سلامتم را تضمین میکند
 • شما همواره در بدنتان احساس راحتی و سلامتی میکنید
 • تمام هورمونها در بهترین شکل در حال تولید هستند
 • شما بهترین نوع تغذیه را به جسم خود وارد میکنید
 • تنفس شما باعث گسترش سلامتی در جسمتان میشود
 • سطح شادی و آرامش من دائما افزایش میابد
 • شما بهترین زمان استراحت را برای نوسازی بدنتان دارید
 • هر سلول از بدن شما فوق العاده قوی و هوشمند است
 • تمام اعضای بدنتان در هماهنگی بیشتری قرار میگیرند
 • من همواره به سلامتم بهای بیشتری میدهم
 • بزرگترین داروخانه مغز شماست و از شما مراقبت میکند
 • شما همواره در بدنتان احساس راحتی و سلامتی میکنید
 • تمام هورمونها در بهترین شکل در حال تولید هستند
 • شما بهترین نوع تغذیه را به جسم خود وارد میکنید
 • تنفس شما باعث گسترش سلامتی در جسمتان میشود
 • سطح شادی و آرامش من دائما افزایش میابد
 • شما بهترین زمان استراحت را برای نوسازی بدنتان دارید
 • هر سلول از بدن شما فوق العاده قوی و هوشمند است
 • تمام اعضای بدنتان در هماهنگی بیشتری قرار میگیرند
 • من همواره به سلامتم بهای بیشتری میدهم
 • بزرگترین داروخانه مغز شماست و از شما مراقبت میکند
 • سلولهای شما در بهترین شکل ممکن در حال کارند
 • من در جسمم عشق و انرژی الهی را انتشار میدهم
 • سلامتی و نشاط در وجودتان همواره یشتروبیشتر میشود
 • ذهن شما دائما بدنتان را به سلامتی بیشتر سوق میدهد
 • سیستم ایمنی بدنم همیشه سلامتم را تضمین میکند

و صدها عبارت و باور قدرتمندتر …

در مورد سطح یک

سطح دو: سطح یک + هدایت توجه و افکار با پرسشها

 • چگونه در اوج سلامت جسمی و روحی دائمی باشم ؟
 • هر سلول از بدن شما فوق العاده قوی و هوشمند است
 • چرا میخواهید سطح نشاط بیشتری در بدنتان حس کنید؟
 • تمام اعضای بدنتان در هماهنگی بیشتری قرار میگیرند
 • چطور میتوان تغذیه سالمتر و انرژی بیشتری تجربه کرد ؟
 • من همواره به سلامتم بهای بیشتری میدهم
 • برای تقویت عملکرد اندامهای بدن چه چیز کارساز است ؟
 • بزرگترین داروخانه مغز شماست و از شما مراقبت میکند
 • برای بهبود عملکرد سیستم بدنی چه چیز کار ساز است ؟
 • سلولهای شما در بهترین شکل ممکن در حال کارند
 • چرا دوست دارید در بدنتان احساس راحتی کنید ؟
 • من در جسمم عشق و انرژی الهی را انتشار میدهم
 • چرا میخواهید اندامی سالمتر و زیباتر داشته باشید؟
 • سلامتی و نشاط در وجودتان همواره یشتروبیشتر میشود
 • چطور به راحتی میتوان سطح سلامتی را افزایش داد ؟
 • ذهن شما دائما بدنتان را به سلامتی بیشتر سوق میدهد
 • چطور هم شاد باشم هم سالم و پر انرژی؟
 • سیستم ایمنی بدنم همیشه سلامتم را تضمین میکند
 • خدایا چطور بهترین سطح ترشح هورمون را داشته باشم؟
 • شما همواره در بدنتان احساس راحتی و سلامتی میکنید
 • خدایا چطور بهترین میزان جذب پروتئین را داشته باشم؟
 • تمام هورمونها در بهترین شکل در حال تولید هستند
 • چطور هم تناسب اندام داشته باشم هم آرامش فکر؟
 • شما بهترین نوع تغذیه را به جسم خود وارد میکنید
 • چطور هم اندام قوی داشته باشم هم حس قدردانی؟
 • تنفس شما باعث گسترش سلامتی در جسمتان میشود
 • چطور هم ورزش کنم هم لذت ببرم و شاد باشم؟
 • سطح شادی و آرامش من دائما افزایش میابد
 • برای سلامتی دائمی چه چیز کارساز است؟
 • شما بهترین زمان استراحت را برای نوسازی بدنتان دارید
 • چرا دوست دارید در بدنتان احساس راحتی کنید ؟
 • من در جسمم عشق و انرژی الهی را انتشار میدهم
 • چرا میخواهید اندامی سالمتر و زیباتر داشته باشید؟
 • سلامتی و نشاط در وجودتان همواره یشتروبیشتر میشود
 • چطور به راحتی میتوان سطح سلامتی را افزایش داد ؟
 • ذهن شما دائما بدنتان را به سلامتی بیشتر سوق میدهد
 • چطور هم شاد باشم هم سالم و پر انرژی؟
 • سیستم ایمنی بدنم همیشه سلامتم را تضمین میکند
 • خدایا چطور بهترین سطح ترشح هورمون را داشته باشم؟
 • شما همواره در بدنتان احساس راحتی و سلامتی میکنید
 • خدایا چطور بهترین میزان جذب پروتئین را داشته باشم؟
 • تمام هورمونها در بهترین شکل در حال تولید هستند
 • چطور هم تناسب اندام داشته باشم هم آرامش فکر؟
 • شما بهترین نوع تغذیه را به جسم خود وارد میکنید
 • چطور هم اندام قوی داشته باشم هم حس قدردانی؟
 • تنفس شما باعث گسترش سلامتی در جسمتان میشود
 • چطور هم ورزش کنم هم لذت ببرم و شاد باشم؟
 • سطح شادی و آرامش من دائما افزایش میابد
 • برای سلامتی دائمی چه چیز کارساز است؟
 • شما بهترین زمان استراحت را برای نوسازی بدنتان دارید
 • چگونه در اوج سلامت جسمی و روحی دائمی باشم ؟
 • هر سلول از بدن شما فوق العاده قوی و هوشمند است
 • چرا میخواهید سطح نشاط بیشتری در بدنتان حس کنید؟
 • تمام اعضای بدنتان در هماهنگی بیشتری قرار میگیرند
 • چطور میتوان تغذیه سالمتر و انرژی بیشتری تجربه کرد ؟
 • من همواره به سلامتم بهای بیشتری میدهم
 • برای تقویت عملکرد اندامهای بدن چه چیز کارساز است؟
 • بزرگترین داروخانه مغز شماست و از شما مراقبت میکند
 • برای بهبود عملکرد سیستم بدنی چه چیز کار ساز است ؟
 • سلولهای شما در بهترین شکل ممکن در حال کارند
 • خدایا چطور بهترین میزان جذب پروتئین را داشته باشم؟
 • تمام هورمونها در بهترین شکل در حال تولید هستند
 • چطور هم تناسب اندام داشته باشم هم آرامش فکر؟
 • شما بهترین نوع تغذیه را به جسم خود وارد میکنید
 • چطور هم اندام قوی داشته باشم هم حس قدردانی؟
 • تنفس شما باعث گسترش سلامتی در جسمتان میشود
 • چطور هم ورزش کنم هم لذت ببرم و شاد باشم؟
 • سطح شادی و آرامش من دائما افزایش میابد
 • برای سلامتی دائمی چه چیز کارساز است؟
 • شما بهترین زمان استراحت را برای نوسازی بدنتان دارید
 • چگونه در اوج سلامت جسمی و روحی دائمی باشم ؟
 • هر سلول از بدن شما فوق العاده قوی و هوشمند است
 • چرا میخواهید سطح نشاط بیشتری در بدنتان حس کنید؟
 • تمام اعضای بدنتان در هماهنگی بیشتری قرار میگیرند
 • چطور میتوان تغذیه سالمتر و انرژی بیشتری تجربه کرد ؟
 • من همواره به سلامتم بهای بیشتری میدهم
 • برای تقویت عملکرد اندامهای بدن چه چیز کارساز است ؟
 • بزرگترین داروخانه مغز شماست و از شما مراقبت میکند
 • برای بهبود عملکرد سیستم بدنی چه چیز کار ساز است ؟
 • سلولهای شما در بهترین شکل ممکن در حال کارند
 • چرا دوست دارید در بدنتان احساس راحتی کنید ؟
 • من در جسمم عشق و انرژی الهی را انتشار میدهم
 • چرا میخواهید اندامی سالمتر و زیباتر داشته باشید؟
 • سلامتی و نشاط در وجودتان همواره یشتروبیشتر میشود
 • چطور به راحتی میتوان سطح سلامتی را افزایش داد ؟
 • ذهن شما دائما بدنتان را به سلامتی بیشتر سوق میدهد
 • چطور هم شاد باشم هم سالم و پر انرژی؟
 • سیستم ایمنی بدنم همیشه سلامتم را تضمین میکند
 • خدایا چطور بهترین سطح ترشح هورمون را داشته باشم؟
 • شما همواره در بدنتان احساس راحتی و سلامتی میکنید

و صدها جهت دهی پیشرفته تر …

در مورد سطح دو

سطح سه: سطح یک + سطح دو + پاکسازی باورهای مخرب

 • چگونه در اوج سلامت جسمی و روحی دائمی باشم ؟
 • دوستتدارم متاسفم لطفامنوببخش سپاسگذارم
 • هر سلول از بدن شما فوق العاده قوی و هوشمند است
 • چرا میخواهید سطح نشاط بیشتری در بدنتان حس کنید؟
 • خدایاشکرت متاسفم لطفامنوببخش عاشقتم
 • تمام اعضای بدنتان در هماهنگی بیشتری قرار میگیرند
 • چطور میتوان تغذیه سالمتر و انرژی بیشتری تجربه کرد؟
 • متاسفم خداونداسپاسگذارم لطفامراببخش دوستتدارم
 • من همواره به سلامتم بهای بیشتری میدهم
 • برای تقویت عملکرد اندامهای بدن چه چیز کارساز است ؟
 • دوستتدارم متاسفم لطفامنوببخش سپاسگذارم
 • بزرگترین داروخانه مغز شماست و از شما مراقبت میکند
 • برای بهبود عملکرد سیستم بدنی چه چیز کار ساز است؟
 • خدایاشکرت متاسفم لطفامنوببخش عاشقتم
 • سلولهای شما در بهترین شکل ممکن در حال کارند
 • چرا دوست دارید در بدنتان احساس راحتی کنید ؟
 • دوستتدارم متاسفم لطفامنوببخش سپاسگذارم
 • من در جسمم عشق و انرژی الهی را انتشار میدهم
 • چرا میخواهید اندامی سالمتر و زیباتر داشته باشید؟
 • خدایاشکرت متاسفم لطفامنوببخش عاشقتم
 • سلامتی و نشاط در وجودتان همواره یشتروبیشتر میشود
 • چطور به راحتی میتوان سطح سلامتی را افزایش داد ؟
 • متاسفم خداونداسپاسگذارم لطفامراببخش دوستتدارم
 • ذهن شما دائما بدنتان را به سلامتی بیشتر سوق میدهد
 • چطور هم شاد باشم هم سالم و پر انرژی؟
 • دوستتدارم متاسفم لطفامنوببخش سپاسگذارم
 • سیستم ایمنی بدنم همیشه سلامتم را تضمین میکند
 • خدایا چطور بهترین سطح ترشح هورمون را داشته باشم؟
 • خدایاشکرت متاسفم لطفامنوببخش عاشقتم
 • شما همواره در بدنتان احساس راحتی و سلامتی میکنید
 • خدایا چطور بهترین میزان جذب پروتئین را داشته باشم؟
 • دوستتدارم متاسفم لطفامنوببخش سپاسگذارم
 • تمام هورمونها در بهترین شکل در حال تولید هستند
 • چطور هم تناسب اندام داشته باشم هم آرامش فکر؟
 • خدایاشکرت متاسفم لطفامنوببخش عاشقتم
 • شما بهترین نوع تغذیه را به جسم خود وارد میکنید
 • چطور هم اندام قوی داشته باشم هم حس قدردانی؟
 • متاسفم خداونداسپاسگذارم لطفامراببخش دوستتدارم
 • تنفس شما باعث گسترش سلامتی در جسمتان میشود
 • چطور هم ورزش کنم هم لذت ببرم و شاد باشم؟
 • دوستتدارم متاسفم لطفامنوببخش سپاسگذارم
 • سطح شادی و آرامش من دائما افزایش میابد
 • برای سلامتی دائمی چه چیز کارساز است؟
 • خدایاشکرت متاسفم لطفامنوببخش عاشقتم
 • شما بهترین زمان استراحت را برای نوسازی بدنتان دارید
 • دوستتدارم متاسفم لطفامنوببخش سپاسگذارم
 • بزرگترین داروخانه مغز شماست و از شما مراقبت میکند
 • برای بهبود عملکرد سیستم بدنی چه چیز کار ساز است؟
 • خدایاشکرت متاسفم لطفامنوببخش عاشقتم
 • سلولهای شما در بهترین شکل ممکن در حال کارند
 • چرا دوست دارید در بدنتان احساس راحتی کنید ؟
 • دوستتدارم متاسفم لطفامنوببخش سپاسگذارم
 • من در جسمم عشق و انرژی الهی را انتشار میدهم
 • چرا میخواهید اندامی سالمتر و زیباتر داشته باشید؟
 • خدایاشکرت متاسفم لطفامنوببخش عاشقتم
 • سلامتی و نشاط در وجودتان همواره یشتروبیشتر میشود
 • چطور به راحتی میتوان سطح سلامتی را افزایش داد ؟
 • متاسفم خداونداسپاسگذارم لطفامراببخش دوستتدارم
 • ذهن شما دائما بدنتان را به سلامتی بیشتر سوق میدهد
 • چطور هم شاد باشم هم سالم و پر انرژی؟
 • دوستتدارم متاسفم لطفامنوببخش سپاسگذارم
 • سیستم ایمنی بدنم همیشه سلامتم را تضمین میکند
 • خدایا چطور بهترین سطح ترشح هورمون را داشته باشم؟
 • خدایاشکرت متاسفم لطفامنوببخش عاشقتم
 • شما همواره در بدنتان احساس راحتی و سلامتی میکنید
 • خدایا چطور بهترین میزان جذب پروتئین را داشته باشم؟
 • دوستتدارم متاسفم لطفامنوببخش سپاسگذارم
 • تمام هورمونها در بهترین شکل در حال تولید هستند
 • چطور هم تناسب اندام داشته باشم هم آرامش فکر؟
 • خدایاشکرت متاسفم لطفامنوببخش عاشقتم
 • شما بهترین نوع تغذیه را به جسم خود وارد میکنید
 • چطور هم اندام قوی داشته باشم هم حس قدردانی؟
 • متاسفم خداونداسپاسگذارم لطفامراببخش دوستتدارم
 • تنفس شما باعث گسترش سلامتی در جسمتان میشود
 • چطور هم ورزش کنم هم لذت ببرم و شاد باشم؟
 • دوستتدارم متاسفم لطفامنوببخش سپاسگذارم
 • سطح شادی و آرامش من دائما افزایش میابد
 • برای سلامتی دائمی چه چیز کارساز است؟
 • خدایاشکرت متاسفم لطفامنوببخش عاشقتم
 • شما بهترین زمان استراحت را برای نوسازی بدنتان دارید
 • چگونه در اوج سلامت جسمی و روحی دائمی باشم ؟
 • دوستتدارم متاسفم لطفامنوببخش سپاسگذارم
 • هر سلول از بدن شما فوق العاده قوی و هوشمند است
 • چرا میخواهید سطح نشاط بیشتری در بدنتان حس کنید؟
 • خدایاشکرت متاسفم لطفامنوببخش عاشقتم
 • تمام اعضای بدنتان در هماهنگی بیشتری قرار میگیرند
 • چطور میتوان تغذیه سالمتر و انرژی بیشتری تجربه کرد ؟
 • متاسفم خداونداسپاسگذارم لطفامراببخش دوستتدارم
 • من همواره به سلامتم بهای بیشتری میدهم
 • برای تقویت عملکرد اندامهای بدن چه چیز کارساز است ؟
 • من در جسمم عشق و انرژی الهی را انتشار میدهم
 • چرا میخواهید اندامی سالمتر و زیباتر داشته باشید؟
 • خدایاشکرت متاسفم لطفامنوببخش عاشقتم
 • سلامتی و نشاط در وجودتان همواره یشتروبیشتر میشود
 • چطور به راحتی میتوان سطح سلامتی را افزایش داد ؟
 • متاسفم خداونداسپاسگذارم لطفامراببخش دوستتدارم
 • ذهن شما دائما بدنتان را به سلامتی بیشتر سوق میدهد
 • چطور هم شاد باشم هم سالم و پر انرژی؟
 • دوستتدارم متاسفم لطفامنوببخش سپاسگذارم
 • سیستم ایمنی بدنم همیشه سلامتم را تضمین میکند
 • خدایا چطور بهترین سطح ترشح هورمون را داشته باشم؟
 • خدایاشکرت متاسفم لطفامنوببخش عاشقتم
 • شما همواره در بدنتان احساس راحتی و سلامتی میکنید
 • خدایا چطور بهترین میزان جذب پروتئین را داشته باشم؟
 • دوستتدارم متاسفم لطفامنوببخش سپاسگذارم
 • تمام هورمونها در بهترین شکل در حال تولید هستند
 • چطور هم تناسب اندام داشته باشم هم آرامش فکر؟
 • خدایاشکرت متاسفم لطفامنوببخش عاشقتم
 • شما بهترین نوع تغذیه را به جسم خود وارد میکنید
 • چطور هم اندام قوی داشته باشم هم حس قدردانی؟
 • متاسفم خداونداسپاسگذارم لطفامراببخش دوستتدارم
 • تنفس شما باعث گسترش سلامتی در جسمتان میشود
 • چطور هم ورزش کنم هم لذت ببرم و شاد باشم؟
 • دوستتدارم متاسفم لطفامنوببخش سپاسگذارم
 • سطح شادی و آرامش من دائما افزایش میابد
 • برای سلامتی دائمی چه چیز کارساز است؟
 • خدایاشکرت متاسفم لطفامنوببخش عاشقتم
 • شما بهترین زمان استراحت را برای نوسازی بدنتان دارید
 • چگونه در اوج سلامت جسمی و روحی دائمی باشم ؟
 • دوستتدارم متاسفم لطفامنوببخش سپاسگذارم
 • هر سلول از بدن شما فوق العاده قوی و هوشمند است
 • چرا میخواهید سطح نشاط بیشتری در بدنتان حس کنید؟
 • خدایاشکرت متاسفم لطفامنوببخش عاشقتم
 • تمام اعضای بدنتان در هماهنگی بیشتری قرار میگیرند
 • چطور میتوان تغذیه سالمتر و انرژی بیشتری تجربه کرد ؟
 • متاسفم خداونداسپاسگذارم لطفامراببخش دوستتدارم
 • من همواره به سلامتم بهای بیشتری میدهم
 • برای تقویت عملکرد اندامهای بدن چه چیز کارساز است ؟
 • دوستتدارم متاسفم لطفامنوببخش سپاسگذارم
 • بزرگترین داروخانه مغز شماست و از شما مراقبت میکند
 • برای بهبود عملکرد سیستم بدنی چه چیز کار ساز است؟
 • خدایاشکرت متاسفم لطفامنوببخش عاشقتم
 • سلولهای شما در بهترین شکل ممکن در حال کارند
 • چرا دوست دارید در بدنتان احساس راحتی کنید ؟
 • دوستتدارم متاسفم لطفامنوببخش سپاسگذارم

و صدها مورد بهتر … پیشرفت روزافزونتان مبارک

در مورد سطح سه

فهرست